Domov

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, štev. 61/2006 z dat. 13.6.2006) skladno z 18. členom Statuta je bil na zboru članov dne, 2. maja 2007 sprejet

STATUT

društva ljubiteljev starih domačij PANISI. SPLOŠNE DOLOČBE, IME IN SEDEŽ


1. člen

PANIS, društvo ljubiteljev starih domačij je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki deluje na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS št. 61/2006).

Namen delovanja društva PANIS ni pridobivanje dobička. Društvo PANIS bo presežek prihodkov nad odhodki namenilo za uresničevanje svojih programov in ciljev.


2. člen

Ime društva je: PANIS, društvo ljubiteljev starih domačij

(v nadaljevanju Društvo)

Sedež Društva: v Nedelici


3. člen

Društvo ima svoj žig in znak.

Žig je pravokotne oblike 5 x 3 cm z navedbo imena v logotipu in sedeža Društva.

Znak je v polkrožni obliki, z imenom Društva in napisom (logotip): Društvo ljubiteljev narodnih dobrin.

V znaku je simbolna slika hlebca kruha, nad njim pa žitni klas in oljčna vejica.

Ime Društvo je simbolno in pomeni v latinščini KRUH ter je hkrati kratica za PANonijaIStra. Pobuda za ime je bila dana s strani članov, ki izvirajo iz Prekmurja in Istre.


4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, vpisana v register društev pri Upravni enoti Lendava. Delovanje Društva je javno.

Društvo zastopa njegov predsednik, katerega osebne podatke iz sedme alineje prvega odstavka

18. člena Z Dru-1 se predloži Upravni enoti Lendava.

5. člen

Društvo lahko pridobi in ima premično in nepremično premoženje ter druga sredstva za uresničevanje svojih ciljev in nalog.

II. NAMEN IN CILJI DELOVANJA

6. člen

Namen Društva je prostovoljno združevanje občanov zaradi ohranjanja starih domačij in kulturne dediščine.

Društvo ima predvsem naslednje cilje:(Vpisano v register nepremičnin kulturne dediščine EDŠ:1174)


7. člen

Namen in cilje uresničuje Društvo z izvajanjem naslednjih nalog:


8. člen

Društvo poleg navedenih dejavnosti vrši tudi naslednjo dopolnilno pridobitno dejavnost:


III. ČLANSTVO

9. člen


Član Društva je lahko vsak državljan Republike Slovenije ali državljan katerekoli države ob enakih pogojih in na enak način, ki je določen v tem statutu. Članstvo v Društvu je prostovoljno.

Društvo ima:

10. členObveza rednih članov je, da:

11. členMladoletni član je oseba do dopolnjenega 15. leta.

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik, do dopolnjenega 15. leta starosti pa zakoniti zastopnik poda pisno soglasje.


12. člen


O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor Društva.

Pristopne izjave se hranijo v arhivu Društva.


13. člen


Častni član Društva je lahko oseba iz 1. odstavka 10. člena tega statuta in druge osebe, če ima zasluge na področju varovanja narodnega blaga. O sprejemu v častno članstvo odloča zbor članov Društva.


14. člen


Članstvo v Društvu preneha z ustrezno spremembo statusa, ki je posledica:

Član izstopi iz Društva s pisno izjavo. O črtanju iz članstva odloča zbor članov .


IV. UPRAVLJANJE Društva

15. člen


Društvo upravljajo organi:Mandatna doba organov Društva je 4 leta.

Zbor članov

16. člen

Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Mladoletne člane zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Vsi organi Društva in njihovi funkcionarji so za svoje delo odgovorni zboru članov.

Seje zbora članov sklicuje UO Društva, vendar najmanj enkrat letno, najkasneje v 90-tih dneh po izteku koledarskega leta.

Izredni zbor članov skliče predsednik UO po lastni presoji ali na pobudo 1/5 članov Društvo iz 1. odstavka tega člena. Za redni in izredni zbor članov veljajo enaka pravila o vabljenju, sklepčnosti, glasovanju, delovnem predsedstvu ter možnosti sklica v več delih.


17. člen

Zbor članov je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov. Če zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut, nato pa veljavno odloča ob udeležbi najmanj desetih članov.

Zbor članov sprejema sklepe z večino navzočih članov, statut in spremembe statuta pa z dvotretjinsko večino navzočih članov. Glasovanje je praviloma javno, če se člani ne odločijo za tajno glasovanje. Volitve organov Društva so javne.


18. člen

Naloge in pristojnosti zbora članov so:


Upravni odbor

19.člen

Upravni odbor sestavlja pet članov Društva. Predsednik Društva je hkrati predsednik UO Društva. Člani UO med seboj izvolijo tajnika društva.

UO je izvršilni organ, ki vodi celotno delo Društva in je odgovoren za finančno in materialno poslovanje, skladno s statutom in pravnim redom. UO Društva .

Sestanke UO sklicuje predsednik Društva. Sklepčnost zagotavljajo najmanj trije člani UO. Poslovanje, obveščanje in sprejemanje odločitev je lahko tudi v elektronski obliki.


Predsednik

20 člen

Predsednik upravnega odbora je hkrati predsednik društva in ima naslednje pristojnosti:


Nadzorni odbor

21.člen

Nadzorni odbor spremlja in opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem Društva. Enkrat letno poroča zboru članov.

Nadzorni odbor je sestavljen iz 3 članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.

Nadzorni odbor je sklepčen le v popolni sestavi.V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE


21. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:Društvo pridobiva sredstva iz dopolnilne pridobitne dejavnosti iz 9. člena tega statuta, lahko pa iz tega naslova pridobi tudi denarna sredstva države ali lokalne skupnosti.

Presežek prihodkov nad odhodki Društvo porabi izključno za uresničevanje namena in ciljev iz 7. in 8. člena tega statuta.

Društvo svojega premoženja ne sme deliti med svoje člane.22. člen

Društvo vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Društvo ima svoj transakcijski račun.

23. člen

Finančno poslovanje je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v knjigovodsko dokumentacijo Društva.

Nadzor nad finančno materialnim poslovanjem izvaja Nadzorni odbor Društva.

Zbor članov Društva odloči, ali bo finančno poslovanje vodilo Društvo samo, ali pa bo to pogodbeno opravljal knjigovodski servis.

24. člen

Nepremično premoženje lahko Društvo kupi, najame proda ali odda le na podlagi sklepa zbora članov, premično premoženje pa po odločitvi UO Društva v soglasju z nadzornim odborom Društva.


VI. JAVNOST DELA

25. člen

Društvo zagotavlja javnost svojega dela:


VII. PRENEHANJE Društva

26. člen

Društvo preneha po samem zakonu ali če tako sklene občni zbor članov.

V primeru prenehanja po volji članov preide po poravnavi vseh obveznosti premoženje Društva na

Kulturno društvo Štefan Raj, Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE


27. člen

Statut Društva sprejet na občnem zboru dne 2.maja 2007 stopi v veljavo z dnem izdaje odločbe o vpisu v register društev pri pristojnem organu.


Predsednik Društva


Žig